Stypendia

wniosek_o_stypendium-2024.pdf

REGULAMIN UDZIELANIA STYPENDIÓW W SZKOŁACH IM. ŚW. JANA PAWŁA II NA URSYNOWIE

 1. Szkoła Podstawowa nr112 Przymierza Rodzin i Liceum Ogólnokształcące Przymierza Rodzin, zgodnie ze swoja misją, mogą udzielić pomocy finansowej o charakterze socjalnym rodzinom wielodzietnym lub rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, w zależności od własnych możliwości finansowych.
 2. Pomoc finansowa jest udzielana poprzez obniżenie wysokości miesięcznego czesnego za naukę w szkole, dofinansowanie udziału dziecka w obowiązkowych zajęciach organizowanych przez szkołę. lub przyznanie obiadów socjalnych.
 3. Komisję stypendialną tworzą dyrektorzy obydwu Szkół, dyrektor finansowy po jednym przedstawicielu rodziców wybranych z każdej Rady Szkoły.
 4. Środki finansowe na stypendia pochodzą z:
  a) wpłat 1% podatku przekazanego Szkołom przez Przymierze Rodzin,
  b) odpisu w wysokości 0,2% czesnego,
  c) darowizn od osób prawnych i fizycznych (w tym obiady socjalne),
  d) dotacji celowej Przymierza Rodzin,
  e) dotacji z Fundacji Elżbiety Rufener-Sapiehy.
  3) Komisja Stypendialna przyznaje stypendia.
 5. Podania o stypendia  będą rozpatrywane dwa razy w roku – w semestrze zimowym do 15 października (na miesiące wrzesień – luty) i w letnim do 15 marca (na miesiące marzec-sierpień) oraz w nadzwyczajnych przypadkach w ciągu całego roku szkolnego.
 6. Wniosek do komisji może złożyć jedno z Rodziców, opiekun prawny, a wyjątkowych sytuacjach wychowawca klasy.
 7. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
  a) wypełniony formularz,
  b) opis sytuacji rodzinnej (jeśli wpływa ona na sytuację finansową rodziny),
  c) liczbę osób w rodzinie,
  d) realne dochody miesięczne na osobę,
  e) zaświadczenie o średniej zarobków netto z ostatnich 3 miesięcy.
  f) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.
  Niepełny wniosek nie będzie rozpatrywany.
 8. Wypełniony formularz wniosku o stypendium socjalne wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w wyznaczonym terminie u kierownika Działu Administracji.
 9. Przyznanie stypendium i jego wysokość uzależniona jest od wysokości dochodu na członka rodziny, który oblicza się po odjęciu od sumy dochodów czesnego za wszystkie dzieci uczące się w naszej szkole.
 10. Komisja może poprosić rodziców o dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty, a także zasięgnąć opinii wychowawcy. Następnie, po zapoznaniu się z wszystkimi dostarczonymi dokumentami i w zależności od posiadanych środków, podejmie decyzję o objęciu ucznia programem pomocy socjalnej.
 11. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie podczas posiedzenia Komisji i tylko w wyjątkowych sytuacjach może ono osiągnąć 100% czesnego.
 12. W szczególnych wypadkach Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z Dyrektorem Finansowym, bez zwoływania posiedzenia Komisji, może podjąć decyzję o dofinansowaniu udziału dziecka w obowiązkowych zajęciach organizowanych przez szkołę (np. rekolekcje, zielone szkoły itp.).
 13. O przyznaniu obiadów socjalnych decyduje Kolegium Dyrektorów.
 14. Warunkiem przyznania stypendium w danym semestrze jest rozliczenie się z płacenia czesnego z semestru poprzedniego.
 15. W przypadku osób zalegających z opłatami za Szkołę warunkiem przyznania stypendium w danym semestrze jest wywiązywanie się z umowy zawartej ze Szkołą, dotyczącej spłaty zaległości.
 16. Stypendium zostaje cofnięte po 3 miesiącach w przypadku nieuregulowania pozostałej kwoty czesnego w terminach przewidzianych umową o naukę szkolną.
 17. Stypendium może zostać cofnięte w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Szkoły przez ucznia, w tym braku postępów w nauce.
 18. W Szkole Podstawowej uczeń może otrzymać stypendium naukowe za osiągnięcia w nauce, motywujące go do dalszej solidnej pracy, na warunkach określonych w zarządzeniu Dyrektora Szkoły.
 19. Stypendium naukowe w Szkole  Podstawowej przyznawane jest w formie pieniężnej i wypłacane w kasie szkoły.
 20. W Liceum Ogólnokształcącym stypendia naukowe są przyznawane przez Komisję Stypendialną na wniosek Dyrektora Szkoły: uczniom mającym bardzo dobre wyniki w nauce , uczniom, którzy najlepiej zdali egzamin do Liceum ale z przyczyn finansowych nie mogliby uczyć się w naszej szkole oraz uczniom, którzy najlepiej zdali egzamin do Liceum, przy zachowaniu pozostałych warunków wskazanych w zarządzeniu Dyrektora Szkoły.
 21. Członkowie Komisji zobowiązują się nie ujawniać informacji zawartych w podaniach oraz gwarantują, że przebieg zebrania nie będzie podawany do wiadomości osobom trzecim.
 22. Posiedzenia Komisji Stypendialnej są protokołowane.
 23. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin i udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkół.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2018 r.