Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja do klas I

Liceum Ogólnokształcącego Przymierza Rodzin im. św. Jana Pawła II w roku szkolnym 2024/2025                                                              

Proszę wypełnić formularz, który znajduje się pod tym linkiem              

W roku szkolnym 2024/2025 będą utworzone dwie dwudziestoosobowe klasy z możliwością rozszerzania różnych przedmiotów wybranych przez ucznia.

Informacje o Szkole:

 • Autorskie programy: program języka angielskiego, przygotowujący do matury w zakresie rozszerzonym (język angielski – 5 godz.), program humanistyczny (w ramach programu historia sztuki i filozofia) i matematyczny (8 godz.).
 • Języki w grupach poziomowanych: j. angielski – 5 godz., j. francuski – 3 godz. (gr. rozszerzona – 4 godz.), j. niemiecki – 3 godz. (gr. rozszerzona – 4 godz.) .
 • Uczeń sam wybiera przedmioty, których chce się uczyć na poziomie rozszerzonym.
 • Rozszerzenia w małych grupach (wybór rozszerzeń następuje po dwóch miesiącach nauki).
 • Wymiany zagraniczne i zagraniczne wyjazdy naukowe.
 • Tutoring szkolny.
 • Zajęcia dodatkowe (w ramach czesnego) – koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, fotograficzne, teatralne, sportowe, turystyczne; filozofia, chór, j. hiszpański, j. łaciński.
 • 3 pracownie komputerowe, pracownia mobilna.
 • Własna hala sportowa ze ścianą wspinaczkową, boiska sportowe, stołówka, gabinet lekarski i sklepik szkolny.
 • Stypendia socjalne i naukowe .

Zasady rekrutacji


Nabór do Liceum przeprowadzony jest na podstawie wyników egzaminu wstępnego. W roku szkolnym 2024/2025 przewidujemy 40 miejsc (w tym 4 miejsca preferencyjne dla osób przyjętych z powodu wydarzeń losowych). O przyjęciu na miejsca preferencyjne decyduje Dyrektor Szkoły wspólnie z Przedstawicielem Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin.

Dla uczniów klas I Liceum, którzy najlepiej zdadzą egzamin,  ustanowiono pięć stypendiów  miesięcznych w wysokości pełnego czesnego. Listę stypendystów ustala się na podstawie wyników egzaminu.

Dla uczniów klas I Liceum, którzy dobrze zdadzą egzamin, a z przyczyn finansowych nie mogliby być przyjęci do szkoły, przewidzianych jest dodatkowo pięć stypendiów w wysokości połowy czesnego miesięcznie.

Termin spotkań informacyjnych dla kandydatów w roku szkolnym 2024/2025

 • Spotkania informacyjne: 21 II 2024 (środa) godz. 18.00, 

                                                    24 II 2024 (sobota) godz. 10.00,

                                                   13 III 2024 (środa) godz. 18.00,

                                                   16 III 2024 (sobota) godz. 10.00.

Spotkania informacyjne odbędą się w budynku szkoły.

Egzamin

 • Termin egzaminu: sobota 6 IV 2024 r. godz. 9.00  
 • Miejsce egzaminu: budynek Szkoły

Przebieg egzaminu
Egzamin składa się z 2 części: egzaminu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Egzamin pisemny zostanie przeprowadzony 6 kwietnia 2024 (sobota) o godz. 9.00 i będzie się składał z 3 części.

 • egzamin pisemny z matematyki (1,5 godz.) – godz. 9.00
 • egzamin pisemny z języka polskiego (1,5 godz.) – godz. 11.00
 • test z języka angielskiego (45 minut) – godz. 13.00

Wyniki pisemnej części egzaminu zostaną ogłoszone 10 IV 2024 r. o godzinie 12.00. Do drugiej części egzaminu (rozmowy kwalifikacyjnej na uprzednio zadany temat) zostają dopuszczone osoby z najlepszymi wynikami z egzaminów pisemnych. Ta część egzaminu odbędzie się wg harmonogramu, który zostanie podany po ogłoszeniu wyników części pisemnej.

Należy wziąć:

 • ważną legitymację szkolną
 • przybory do pisania
 • przybory geometryczne


Nie wolno używać kalkulatorów i słowników.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się według oddzielnego harmonogramu od 11, 12 i 15 IV 2024. Dokładna godzina rozmowy zostanie podana wraz z listą osób dopuszczonych do rozmowy.

Punktacja
Na egzaminie można otrzymać maksymalnie 60 punktów (za egzamin z języka polskiego i matematyki po 20 pkt., za test z języka angielskiego i za rozmowę kwalifikacyjną po 10 pkt.)
 

Do liceum zostaną przyjęci kandydaci, którzy osiągną wymaganą liczbę punktów, będącą sumą uzyskanych punktów z egzaminów pisemnych i rozmowy kwalifikacyjnej.


Zapisy na egzamin w sekretariacie lub przy pomocy formularza zgłoszeniowego do 5 IV 2024 włącznie (Sekretariat czynny codziennie w godz. 8.00 – 15.30).

Egzamin oraz rozmowa kwalifikacyjna nie są kodowane.

Laureaci konkursów przedmiotowych są zwolnieni z egzaminów pisemnych z języka polskiego i matematyki i otrzymują z nich maksymalną liczbę punktów.

Certyfikat FCE z języka angielskiego zwalnia z testu z tego języka z maksymalną liczbą punktów.
Finaliści konkursów przedmiotowych z języka polskiego i matematyki są zwolnieni z egzaminu pisemnego z danego przedmiotu, otrzymując maksymalną liczbę punktów.

 

Zakres egzaminu
Egzamin z języka polskiego będzie sprawdzianem sprawności językowej i wrażliwości humanistycznej. Złożą się na niego ćwiczenia językowe, interpretacja tekstu literackiego oraz zadanie polegające na tworzeniu pracy własnej.

Egzamin z matematyki będzie sprawdzianem wiadomości z zakresu szkoły podstawowej  oraz umiejętności rozwiązywania problemów.

Egzamin z języka angielskiego ma sprawdzić znajomość języka na poziomie B1/B2 i będzie się składać z następujących zadań: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, test leksykalno-gramatyczny (zawierający uzupełnianie luk, test wyboru, parafrazy zdań, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań).

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniana będzie głównie umiejętność wypowiedzi, formułowania własnych opinii, itp.

Lista osób przyjętych do klas pierwszych  zostanie ustalona 16 IV 2024 r. Przyjęcie ma charakter warunkowy do czasu wpłacenia wpisowego oraz złożenia oryginału świadectwa ukończenia klasy ósmej.

Ogłoszenie wyników

O przejściu do drugiego etapu egzaminu informuje Sekretariat szkoły telefonicznie, ustalając godzinę rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyjęciu do szkoły osoby zainteresowane zostaną powiadomione mailem.

Wszyscy, którzy pomyślnie zdali egzamin, to jest uzyskali odpowiednią liczbę punktów, zostaną przyjęci do szkoły.

Listy rezerwowej nie ustala się.

Informację o liczbie punktów, otrzymanych na egzaminie, można uzyskać w sekretariacie

Opłata egzaminacyjna: 250 zł za cały egzamin.
 

Po przyjęciu kandydata do Liceum do końca maja br. należy wpłacić na konto szkoły wpisowe. Skreślenie z listy przyjętych nastąpi automatycznie, jeśli kandydat nie wpłacił wpisowego w podanym terminie. W przypadku rezygnacji z ubiegania się o miejsce wpisowe nie podlega zwrotowi.

Zasady uzyskania rekomendacji do Liceum Przymierza Rodzin im. św. Jana Pawła II

Uczniowie klas VIII szkół podstawowych Przymierza Rodzin muszą spełnić następujące warunki, aby otrzymać rekomendację do Liceum PR:

 1. na koniec klasy VII otrzymali bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz osiągnęli średnią ocen 5,0, a na koniec trzeciego półsemestru klasy VIII bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen 4,75;

lub

 1. otrzymali dyplom laureata olimpiady lub konkursu przedmiotowego.

Uczniowie, którzy otrzymali rekomendację, są zwolnieni z egzaminów pisemnych, muszą jednak przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej.