Rekrutacja 2023/2024

Istnieje możliwość przyjęcia uczniów do klasy drugiej w bieżącym 2023/24 roku szkolnym. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu. 

 

 

Rekrutacja do klas I

Liceum Ogólnokształcącego Przymierza Rodzin

im. św. Jana Pawła II w roku szkolnym 2023/2024

 

 

Bieżące informacje:

1. Informujemy, że zostały ustalone wyniki części pisemnej egzaminu wstępnego do liceum. W celu uzyskania informacji prosimy o telefoniczne zgłoszenie się do sekretariatu szkoły.

2. Przedstawiamy tematy rozmów kwalifikacyjnych 2023

 

W roku szkolnym 2023/2024 będą utworzone 2 dwudziestoosobowe klasy z możliwością rozszerzania różnych przedmiotów wybranych przez ucznia.

Informacje o Szkole:

 • Autorskie programy: program języka angielskiego, przygotowujący do egzaminu CAE (język angielski – 5 godz.), program humanistyczny (w ramach programu historia sztuki i filozofia) i matematyczny (8 godz.).
 • Języki w grupach poziomowanych: j. angielski – 5 godz., j. francuski – 3 godz. (gr. rozszerzona – 4 godz.), j. niemiecki – 3 godz. (gr. rozszerzona – 4 godz.) .
 • Uczeń sam wybiera przedmioty, których chce się uczyć na poziomie rozszerzonym.
 • Rozszerzenia w małych grupach (wybór rozszerzeń następuje po dwóch miesiącach nauki).
 • Wymiany zagraniczne i zagraniczne wyjazdy naukowe.
 • Zajęcia dodatkowe (w ramach czesnego) – koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, fotograficzne, teatralne, sportowe, turystyczne; filozofia, plastyka, chór,

j. hiszpański, j. łaciński.

 • 3 pracownie komputerowe, pracownia mobilna.
 • Własna hala sportowa ze ścianą wspinaczkową, boiska sportowe, stołówka, gabinet lekarski i sklepik szkolny.
 • Stypendia socjalne i naukowe .

Zasady rekrutacji


Nabór do Liceum przeprowadzony jest w wyniku egzaminu wstępnego. W roku szkolnym 2023/2024 przewidujemy 40 miejsc (w tym 4 miejsca preferencyjne dla osób przyjętych z powodu wydarzeń losowych). O przyjęciu na miejsca preferencyjne decyduje Dyrektor Szkoły wspólnie z Przedstawicielem Zarządu Przymierze Rodzin.

Dla uczniów klas I Liceum, którzy najlepiej zdadzą egzamin,  ustanowiono pięć stypendiów w wysokości 1210 zł miesięcznie. Listę stypendystów ustala się na podstawie wyników egzaminu.

Dla uczniów klas I Liceum, którzy dobrze zdadzą egzamin, a z przyczyn finansowych nie mogliby być przyjęci do szkoły, przewidzianych jest dodatkowo 5 stypendiów po 605 zł miesięcznie.

Termin spotkań informacyjnych dla kandydatów w roku szkolnym 2023/2024

 • Spotkania informacyjne: 28 I 2023 (sobota) godz. 10.00, 8 II 2023 (środa) godz. 18.00,

15 III 2023 (środa) godz. 18.00, 18 III 2023 (sobota) godz. 10.00. Spotkania informacyjne odbędą się w budynku szkoły.

Egzamin

 • Termin egzaminu: sobota 1 IV 2023 r. godz. 9.00  
 • Miejsce egzaminu: budynek Szkoły

Przebieg egzaminu
Egzamin składa się z 2 części: egzaminu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Egzamin pisemny zostanie przeprowadzony 1 kwietnia 2023 (sobota) o godz. 9.00 i będzie się składał z 3 części.

 • egzamin pisemny z matematyki (1,5 godz.) – godz. 9.00
 • egzamin pisemny z języka polskiego (1,5 godz.) – godz. 11.00
 • test z języka angielskiego (45 minut) – godz. 13.00

Wyniki pisemnej części egzaminu zostaną ogłoszone 12 IV 2023 r. o godzinie 10.00. Do drugiej części egzaminu (rozmowy kwalifikacyjnej na uprzednio zadany temat) zostają dopuszczone osoby z najlepszymi wynikami z egzaminów pisemnych. Ta część egzaminu odbędzie się wg harmonogramu, który zostanie podany po ogłoszeniu wyników części pisemnej.

Należy wziąć:

 • ważną legitymację szkolną
 • przybory do pisania
 • przybory geometryczne


Nie wolno używać kalkulatorów i słowników.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się według oddzielnego harmonogramu od 12 do 14 IV 2023. Dokładna godzina rozmowy zostanie podana wraz z listą osób dopuszczonych do rozmowy.

Punktacja
Na egzaminie można otrzymać maksymalnie 60 punktów (za egzamin z języka polskiego i matematyki po 20 pkt., za test z języka i za rozmowę kwalifikacyjną po 10 pkt.)
 

Do liceum zostaną przyjęci kandydaci, którzy osiągną wymaganą liczbę punktów, będącą sumą uzyskanych punktów z egzaminów pisemnych i rozmowy kwalifikacyjnej.


Zapisy na egzamin w sekretariacie lub przy pomocy formularza zgłoszeniowego do 31 III 2023 włącznie (Sekretariat czynny codziennie w godz. 8.00 – 15.30).

Egzamin oraz rozmowa kwalifikacyjna nie są kodowane.

Laureaci konkursów przedmiotowych są zwolnieni z egzaminów pisemnych z języka polskiego i matematyki i otrzymują z nich maksymalną liczbę punktów.

Certyfikat FCE z języka angielskiego zwalnia z testu z tego języka z maksymalną liczbą punktów.
Finaliści konkursów przedmiotowych z języka polskiego i matematyki są zwolnieni z egzaminu pisemnego z danego przedmiotu, otrzymując maksymalną liczbę punktów.

Zakres egzaminu
Egzamin z języka polskiego będzie sprawdzianem sprawności językowej i wrażliwości humanistycznej. Złożą się na niego ćwiczenia językowe, interpretacja tekstu literackiego oraz zadanie polegające na tworzeniu pracy własnej.

Egzamin z matematyki będzie sprawdzianem wiadomości z zakresu szkoły podstawowej  oraz umiejętności rozwiązywania problemów.

Egzamin z języka angielskiego ma sprawdzić znajomość języka na poziomie B1/B2 i będzie się składać z następujących zadań: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, test leksykalno-gramatyczny (zawierający uzupełnianie luk, test wyboru, parafrazy zdań, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań).

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniana będzie głównie umiejętność wypowiedzi, formułowania własnych opinii, itp.

Lista osób przyjętych do klas pierwszych  zostanie ogłoszona 17 IV 2023 r. Przyjęcie ma charakter warunkowy do czasu wpłacenia wpisowego oraz złożenia oryginału świadectwa ukończenia klasy ósmej.

Ogłoszenie wyników

Publicznie ogłasza się:

 • listę osób dopuszczonych do drugiego etapu egzaminu (rozmowy kwalifikacyjnej),
 • listę osób przyjętych do szkoły (w porządku alfabetycznym)
 • listę rezerwową (w kolejności uwzględniającej czynniki preferencyjne).


Lista rezerwowa
Kandydaci, którzy zdali egzamin, a  nie zostali przyjęci do szkoły, są umieszczani na liście rezerwowej. Przy ustalaniu kolejności na liście rezerwowej brana będzie pod uwagę liczba punktów uzyskanych na egzaminie oraz to, czy kandydat:

 • ma rekomendację P.R.,
 • posiada w szkole rodzeństwo
 • jest dzieckiem pracownika Szkoły


Osobom przyjętym do Szkoły lub umieszczonym na liście rezerwowej nie podaje się wyników egzaminów. Nie udostępnia się prac do wglądu.

Opłata egzaminacyjna: 150 zł za cały egzamin.

Nr konta Liceum Przymierza Rodzin:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 
27 1090 1056 0000 0001 4495 7911 


Po przyjęciu kandydata do Liceum do końca kwietnia br. należy wpłacić na konto szkoły wpisowe. Skreślenie z listy przyjętych nastąpi automatycznie, jeśli kandydat nie wpłacił wpisowego w podanym terminie. W przypadku rezygnacji z ubiegania się o miejsce wpisowe nie podlega zwrotowi.

Zasady uzyskania rekomendacji do Liceum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II

Uczniowie klas VIII szkół Przymierza Rodzin muszą spełnić następujące warunki, aby otrzymać rekomendację do Liceum PR:

 1. na koniec klasy VII otrzymali bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz osiągnęli średnią ocen 5,0, a na koniec trzeciego półsemestru klasy VIII bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen 4,75;

lub

 1. otrzymali dyplom laureata olimpiady lub konkursu przedmiotowego.

Uczniowie, którzy otrzymali rekomendację, są zwolnieni z egzaminów pisemnych, muszą jednak przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej.