Procedury i zasady bezpieczeństwa w szkole w czasie pandemii

Procedury i zasady bezpieczeństwa  

obowiązujące w Liceum Ogólnokształcącego Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II

w Warszawie

w związku z trwającym stanem epidemii wirusa SARS-C0V-19

obowiązujące od 1 września 2021 r. aż do odwołania.

Zasady funkcjonowania Liceum w roku szkolnym 2021/2022 w czasie epidemii zostały sformułowane na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujących od 1 września 2021 r.

Zadania administracyjne szkoły

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres szkola@szkolajp2.pl, kontaktować się  telefonicznie  pod numer 22 641 52 09 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.
 1. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej za pośrednictwem sekretariatu.

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczej

 1. W szkole mogą przebywać osoby, które  nie mają widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych oraz nie zamieszkują z osobami, przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczeń, który ma jakiekolwiek objawy związane z infekcją dróg oddechowych, pozostaje w domu. Rodzice powiadamiają o tym fakcie wychowawcę. Nieobecność dłuższa niż trzy dni musi być udokumentowana zaświadczeniem lekarskim. Podczas nieobecności uczeń może słuchać transmisji lekcji za pośrednictwem Internetu.
 1. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić rodzice i opiekunowie uczniów oraz inne osoby tylko po uprzednim uzgodnieniu  z sekretariatem szkoły, wychowawcą lub innym nauczycielem.
 2. Przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły loprzmierze.edu.pl dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia, jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.
 3. Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Liceum odbywają się w budynku LO/SW, do którego nie mają dostępu uczniowie SP. Jest to strefa wydzielona dla uczniów i pracowników LO.
 4. Pracownicy obsługi przydzieleni są do wykonywania zadań na stanowisku pracy
  w strefie wymienionej w punkcie 4.
 5. Uczniowie do szkoły przybywają o różnych godzinach zgodnie z planem lekcji.
 6. Uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy wchodzący do szkoły są zobowiązani do dezynfekcji rąk, zachowania dystansu społecznego (min. 1,5 m) oraz używania maseczek w częściach wspólnych szkoły (korytarz, szatnia).
 7. W czasie zajęć szkolnych środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.
 8. Przed przerwą na zjedzenie drugiego śniadania lub obiadu, bezpiecznymi środkami dezynfekującymi, wycierane są blaty stołów, a uczniowie obowiązkowo myją
  i dezynfekują ręce.
 9. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 10. W każdej sali zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego odkażania rąk. Płyn ten jest też przeznaczony do dezynfekcji klamek oraz włączników światła.
 11. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi.
 12. Uczeń u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, po zmierzeniu temperatury bezdotykowym termometrem, jest izolowany w s. nr 1 przy szatni, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów. Termometr znajduje się w pokoju nauczycielskim.
 13. Wychowawcy są w posiadaniu wykazu danych kontaktowych  rodziców/opiekunów którzy zapewniających szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub
  w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.
 14. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.

Nauczyciele

 1. Po zakończeniu zajęć nauczyciel pozostawia pracownię otwartą.
 2. Zobowiązuje się opiekunów pracowni do usunięcia pomocy, których dezynfekcja jest niemożliwa (papierowe plansze, słowniki itp.) lub uniemożliwienia uczniom dostępu do nich.
 3. Nauczyciel stosuje metody i środki dydaktyczne adekwatne do obowiązujących warunków sanitarnych.
 4. Nauczyciel może pozwolić uczniom na korzystanie z  telefonu komórkowego podczas zajęć w celach edukacyjnych.
 5. Podczas korzystania z komputera klasowego zaleca się używanie rękawiczek lub zabezpieczenie klawiatury folią. 
 6. Po użyciu ogólnodostępnych przyborów szkolnych nauczyciel dezynfekuje je lub poddaje kwarantannie.
 7. Nauczyciele pobierają markery do tablic z sekretariatu szkoły do osobistego użytku. Udostępniając je uczniowi, należy pamiętać o ich zdezynfekowaniu przed użyciem.
 8. Podczas trwania zajęć lekcyjnych nauczyciel powinien ograniczyć przemieszczanie się po sali.
 9. Nauczyciele czuwają nad tym, aby uczniowie nie tworzyli skupisk i przestrzegali wyznaczonego dystansu.
 10. Nauczyciele korzystają z biblioteki  zgodnie z odpowiednimi procedurami.
 11. Nauczyciele wychowania fizycznego korzystają z obiektów sportowych zgodnie z odpowiednimi procedurami.
 12. Jeżeli nauczyciel chce korzystać z pomieszczeń szkolnych po zakończonych zajęciach, taką potrzebę zgłasza do sekretariatu szkoły.
 13. Rekomenduje się, aby nauczyciele posiadali przy sobie telefony komórkowe umożliwiające szybki kontakt z pracownikami sekretariatu, dyrektorem, nauczycielami lub rodzicami/ prawnymi opiekunami uczniów.
 •  
 1. Kontakty rodziców z wychowawcą odbywają się przede wszystkim za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz telefonu.
 2. Rodzice lub opiekunowie ucznia przebywają w szkole tylko po uprzednim uzgodnieniu. Spotkania z wychowawcą lub nauczycielem odbywają się w przeznaczonym na to pomieszczeniu.
 3. Rodzice, opiekunowie i osoby postronne przebywające na terenie szkoły zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
 •  
 1. W salach lekcyjnych oraz na korytarzach poza uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele oraz wyznaczeni pracownicy obsługi.
 2. Uczniowie i nauczyciele mają obowiązek zakrywania ust i nosa w częściach wspólnych szkoły (w salach lekcyjnych maski można zdjąć).
 3. Klasy podczas zajęć lekcyjnych mają przydzieloną salę, w której odbywają się zajęcia. Zmiana sali następuje tylko w przypadku zajęć w grupach.
 4. W czasie epidemii obowiązuje poniższy rozkład zajęć – lekcja trwa 45 min.

Czas trwania lekcji – nauczanie stacjonarne

LEKCJA

POCZĄTEK

KONIEC

PRZERWA

0.

7.25

8.10

5 min.

 1.  

8.15

9.00

5 min.

 1.  

9.05

9.50

10 min.

 1.  

10.00

10.45

10 min.

 1.  

10.55

11.40

10 min

 1.  

11.50

12.35

25 min.

 1.  

13.00

13.45

10 min

 1.  

13.55

14.40

10 min.

 1.  

14.50

15.35

5 min.

 1.  

15.40

16.25

 1. Uczniowie spędzają przerwę w klasie, rotacyjnie na korytarzu lub na boisku szkolnym.
 2. Podczas każdej przerwy sale są wietrzone.
 3. Po wyjściu z szatni przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są dokładnie umyć ręce.
 4. Wyposażenie sal  szkolnych dostosowane jest do wytycznych, a uczniowie maja przydzielone stałe miejsca przy stolikach.
 5. Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału pomieszczeniach.
 6. Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 7. Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów wg wytycznych dla szkół w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń”, w tym w szczególności wietrzenia sal lekcyjnych, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi
  i dezynfekowania sanitariatów.
 8. Kierownik administracyjny sprawdza, czy dezynfekcja jest przeprowadzana w prawidłowy sposób.

Wychowanie fizyczne

 1. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych , w których nie można zachować dystansu , nauczyciel powinien ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna ) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe).
 2. Zaleca się, aby nauczyciel w miarę możliwości prowadził zajęcia wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni.
 3. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć , uprać lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 4. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 
 5. Nauczyciel ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczka) od momentu wejścia do obiektu sportowego aż do momentu rozpoczęcia lekcji.
 6. Nauczyciel ma obowiązek zdezynfekować ręce przed wejściem do obiektu, jak i po lekcji wychowania fizycznego.
 7. Uczniowie przechodzą do hali sportowej przejściem przeznaczonym tylko dla uczniów Liceum.
 8. Dla uczniów liceum przeznaczone są dwie szatnie znajdujące się najbliżej strefy licealnej.
 •  
 1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w  wyznaczonych godzinach. Biblioteka w pozostałych godzinach jest wykorzystywana jako sala lekcyjna.
 2. W bibliotece poza lekcjami jednocześnie może przebywać nie więcej niż 5 uczniów.
 3. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem.
 4. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin biblioteki szkolnej” dostępny .
 •  
 1. Pomieszczenia należące do kuchni należą do strefy żywienia i są specjalnie oznakowane.
 2. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży, a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.
 3. Obiady wydawane są wg dotychczasowych zasad po uprzednim zamówieniu drogą elektroniczną. Przerwa na zjedzenie obiadu będzie o godz. 13.10 (po 6. lekcji). Obiady zostaną dostarczone w pojemnikach do pomieszczeń licealnych przez obsługę kuchni.
 4. Przed jedzeniem należy zdezynfekować ręce.

Postępowanie w sytuacji podejrzenia zakażenia SARS-CoV-19

 1. Nauczyciel
 1. Nauczyciel w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. O zaistniałej sytuacji nauczyciel telefonicznie informuje dyrektora szkoły.
 2. Jeżeli nauczyciel po przyjściu do pracy zauważy u siebie niepokojące objawy, o zaistniałej sytuacji informuje dyrektora szkoły i niezwłocznie opuszcza budynek szkoły. Jeśli nie czuje się na siłach, aby wyjść z budynku, udaje się do izolatorium (pamiętając o zasadach bezpieczeństwa, czyli o zakryciu nosa i ust, dezynfekcji i dystansie), tam oczekuje na transport.
 3. Nauczyciel opuszcza szkołę, kontaktuje się z lekarzem i informuje dyrektora szkoły o ewentualnej niezdolności do pracy.
 1. Uczniowie
 1. Uczeń w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinien pozostać w domu, rodzice zobowiązani są poinformować szkołę o nieobecności dziecka.
 2. Nauczyciel, który zaobserwuje infekcję dróg oddechowych u ucznia, izoluje go od grupy uczniów.
 3. Nauczyciel kieruje ucznia do szkolnego izolatorium, zachowując zasady bezpieczeństwa (stosowanie środków ochrony osobistej przez nauczyciela i ucznia, zachowanie dystansu 2 m).
 4. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniem przebywającym w izolatorium, dokonuje pomiaru temperatury, informuje wychowawcę klasy i dyrektora szkoły oraz kontaktuje się z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka, polecając im niezwłoczne odebranie dziecka ze szkoły oraz przekazuje dziecko rodzicom.
 5. W sytuacji, gdy ze względu na inne obowiązki dydaktyczne nauczyciel nie może osobiście sprawować opieki nad uczniem przebywającym w izolatorium, podejmuje działania w celu znalezienia dla niego opieki.
 6. W przypadku braku możliwości powiadomienia rodziców przez nauczyciela lub osobę sprawującą opiekę nad uczniem czynność tę wykonują pracownicy sekretariatu.
 7. O zaistniałej sytuacji nauczyciel informuje dyrektora i dokonuje zapisów w odpowiednim rejestrze.
 1. Inni pracownicy szkoły
 1. Pracownik szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. Pracownik telefonicznie informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
 2. Jeżeli pracownik po przyjściu do pracy zauważy u siebie niepokojące objawy, o zaistniałej sytuacji informuje dyrektora szkoły i niezwłocznie opuszcza budynek szkoły. Jeśli nie czuje się na siłach, aby wyjść z budynku, udaje się do izolatorium (pamiętając o zasadach bezpieczeństwa, czyli o zakryciu nosa i ust, dezynfekcji i dystansie), tam oczekuje na transport.
 3. Pracownik opuszcza szkołę, kontaktuje się z lekarzem i informuje dyrektora szkoły o ewentualnej niezdolności do pracy.
 4. Pracownicy administracji i obsługi udzielają nauczycielom niezbędnej pomocy w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem u ucznia (kontakt z rodzicem, zapewnienie opieki).