Statut

Liceum Ogólnokształcącego Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Szkoła nosi nazwę: Liceum Ogólnokształcące Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II.
 2. Osobą prawną prowadzącą Szkołę jest Stowarzyszenie Przymierze Rodzin z siedzibą w Warszawie
 3. Szkoła ma siedzibę w Warszawie , 02-778, przy ulicy M. Grzegorzewskiej 10.

§ 2

 1. Liceum Ogólnokształcące Przymierza Rodzin jest niepubliczną szkołą katolicką, posiadającą własny program wychowawczy.
 2. Cykl kształcenia w szkole trwa trzy lata i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej.
 3. Szkoła jest dostępna dla wszystkich uczniów, którzy pragną w niej realizować swą edukację oraz akceptują jej statut, regulamin szkoły, program wychowawczy oraz inne akty wewnętrzne szkoły a także propagowane przez nią cele i wartości.
 4. Nauczanie i wychowanie w Liceum ma na celu pełny rozwój osoby, w sferze moralnej, duchowej, intelektualnej i fizycznej, zgodnie z wartościami chrześcijańskimi i prawdą ewangeliczną. Przygotowuje do podejmowania wyborów dotyczących dalszej edukacji oraz do wyborów życiowych w oparciu o rozpoznanie godności własnej osoby i zadań wobec innych.

§ 3

 1. Nadzór pedagogiczny nad Liceum, zgodnie z ustawą o systemie oświaty i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 2. Stowarzyszenie Przymierze Rodzin sprawuje opiekę i nadzór nad działalnością Liceum.
 3. Liceum jako placówka wychowania katolickiego, podlega nadzorowi Biskupa Archidiecezji Warszawskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa kanonicznego.
 4. Opiekę duszpasterską w szkole sprawuje prefekt szkoły.
 5. Liceum spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych, to jest:
  1. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
  2. realizuje programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego,
  3. realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązujących zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,
  4. ustala zasady klasyfikowania i promowania,
  5. prowadzi dokumentację obowiązującą szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych.

Cele i zadania Liceum

§ 4

 1. Liceum realizuje cele i zadania, określone odpowiednio w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, zgodnie ze swym charakterem zapisanym w § 2 ust. 1 i 4 niniejszego statutu.
 2. Realizując ustawowe cele i zadania Liceum:
  1. kształtuje środowisko wychowawcze, wspomagające pełny i integralny rozwójosobowy oraz udziela uczniom wsparcia opiekuńczo – wychowawczego,
  2. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych dla uczniów liceum i przygotowuje ich do podjęcia kształcenia w szkole wyższej,
  3. wychowuje uczniów w duchu odpowiedzialności za siebie i innych, rzetelności i tolerancji, w szacunku do osoby ludzkiej.
 3. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze zawarte są w programie wychowawczym Szkoły.

§ 5

Liceum Przymierza Rodzin jest szkołą katolicką, która kształci i wychowuje zgodnie z zasadami wiary i etyki katolickiej , ukazując w świetle Ewangelii wartości życia indywidualnego i społecznego oraz podkreśla związek między wiarą, kulturą i życiem. Lekcje religii w Liceum są obowiązkowe, a praktyki religijne w szkole są powinnością każdego ucznia.

Dążeniem Szkoły jest aby, uczeń kończący Szkołę Przymierza Rodzin, był człowiekiem, który:

 1. Rozwija i pogłębia swój związek z Bogiem; stara się odkrywać Jego obecność we własnym życiu; pogłębia swoje rozumienie, Kim jest Chrystus i co to znaczy być dobrym Chrześcijaninem.
 2. Ma poczucie własnej wartości i wartości innych ludzi, wynikającą z faktu bycia dzieckiem Boga.
 3. Szuka możliwości działania, nie w celu potwierdzenia własnej wartości, realizacji własnych ambicji czy prestiżu, ale w imię dostrzeganego w świecie dobra; wykorzystuje swoje talenty na rzecz innych, szczególnie tych potrzebujących.
 4. Stara się dokonywać świadomych wyborów. Jest gotowy pytać: co jest naprawdę ważne? co mogę robić więcej? co więcej mogę dać? w każdej dziedzinie życia.
 5. Ma rzetelną wiedzę o świecie i potrafi ją wykorzystać; kieruje się chęcią poszukiwania prawdy i rozwijania własnych możliwości i zdolności, a nie pragnieniem przewyższania w sukcesach innych.
 6. Zna historię i dziedzictwo kulturowe Polski. Jest patriotą w jednoczącej się Europie.
 7. Jest obywatelem świadomym swoich praw i obowiązków, dobrze przygotowanym do pełnienia odkrytej przez siebie roli w społeczeństwie.
 8. Jest świadomy faktu przynależności do społeczności Szkół Przymierza Rodzin, szanuje wyznawane tu wartości i tych, którzy je przekazują.

§ 6

 1. Środowisko wychowawcze Szkoły tworzą nauczyciele oraz inni pracownicy, dzieci i rodzice (pod słowem rodzice rozumie się dalej również opiekunów prawnych).
 2. Liceum rozwija współpracę rodziców i nauczycieli, ukierunkowaną na osiągnięcie spójności oddziaływań wychowawczych.
 3. W realizacji swoich zadań Szkoła współpracuje również ze środowiskiem lokalnym.

§ 7

 1. Szkoła realizuje zadania systemu oświaty i wychowania w zakresie liceum, w szczególności:
  1. wychowuje młodzież w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów,
  2. umożliwia uczniom potrzebującym pomocy bardziej indywidualne wsparcie według potrzeb ucznia i możliwości Szkoły a uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia indywidualny program lub indywidualny tok nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  3. zapewnia uczniom opiekę w czasie zajęć szkolnych, a we współpracy z rodzicami może dodatkowo wspierać działania wychowawcze rodzin w formach dostosowanych do potrzeb,
  4. wspiera rozwój religijno-moralny młodzieży.
 2. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole i poza szkołą podczas zorganizowanych zajęć sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć szkolnych.

§ 8

Organami Liceum są:

 1. Dyrektor,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Szkoły,
 4. Samorząd Uczniowski
 5. Samorząd Rodziców.

Dyrektor

§ 9

 1. Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin na 5 lat szkolnych.
 2. Po upływie tego okresu, Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin może przedłużać powierzenie stanowiska Dyrektora na kolejne 5 letnie okresy.
 3. Dyrektora odwołuje Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin.
 4. W umowach pomiędzy Szkołą a Dyrektorem oraz w sporze między nimi, Szkołę reprezentują osoby upoważnione do reprezentacji Stowarzyszenia Przymierze Rodzin.

§ 10

 1. Dyrektor Liceum kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie jakości pracy, a w szczególności:
  1. kieruje procesem dydaktycznym szkoły, uwzględniającym warunki ustawowe dotyczące szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej,
  2. sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki integralnegoi harmonijnego rozwoju,
  3. sprawuje nadzór pedagogiczny w Liceum,
  4. tworzy i przedkłada plan pracy szkoły do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną,
  5. odpowiada za realizację programu wychowawczego szkoły,
  6. zatwierdza Regulamin Szkoły,
  7. tworzy i przedstawia Radzie Pedagogicznej i Zarządowi Przymierza Rodzin arkusz organizacyjny Szkoły w kolejnym roku szkolnym,
  8. ustala procedurę i harmonogram kwalifikacji kandydatów do Liceum,
  9. przyjmuje i skreśla uczniów z listy uczniów, zgodnie z zasadami zapisanymi w statucie,
  10. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,
  11. zatrudnia i zwalnia w porozumieniu z Zarządem Przymierza Rodzin zastępców Dyrektora i inne osoby pełniące w szkole stanowiska kierownicze oraz określa zakres ich obowiązków,
  12. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, uwzględniając charakter i zadania statutowe szkoły oraz ustala zasady ich wynagradzania,
  13. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz przewodniczy Radzie Szkoły,
  14. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz Rady Szkoły, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
  15. ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i organy Szkoły,
  16. wspiera doskonalenie nauczycieli, uwzględniając zadania statutowe szkoły,
  17. udziela zgody na autorski program nauczania,
  18. odpowiada za budżet i majątek Liceum,
  19. odpowiada za dokumentację Liceum, w tym:
   1. składa roczne sprawozdanie z działalności Liceum osobie prowadzącej i Radzie Szkoły,
   2. przedstawia osobie prowadzącej do 30.V plan finansowy na następny rok szkolny,
   3. przygotowuje i przedstawia zasady organizacji roku szkolnego Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania, a Radzie Szkoły do wiadomości,
   4. przedstawia tygodniowy rozkład zajęć Radzie Pedagogicznej do wiadomości.
  20. realizuje wszelkie inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem Szkoły,
  21. podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych w statucie dla innych organów szkoły,
  22. wnioskuje do Zarządu Przymierza Rodzin o zmiany w statucie.
  23. Dyrektor informuje na bieżąco Stowarzyszenie Przymierze Rodzin o stanie Liceum, jego osiągnięciach, trudnościach i potrzebach.

Rada Pedagogiczna

§ 11

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, w którego skład wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Liceum.
 2. Radzie Pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje Dyrektor Liceum.
 3. Rada Pedagogiczna działa według opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora Liceum regulaminu.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym kalendarzem szkolnym.
 5. Uchwały Rady Pedagogicznej są wiążące, gdy zostały podjęte zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków a w przypadku równej liczby głosów za i przeciw- głos decydujący należy do Dyrektora Liceum.
 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
  1. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  2. zatwierdzanie planu pracy Liceum przedkładanego przez Dyrektora,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych,
  4. podejmowanie uchwał w sprawie przyznania indywidualnego toku lub programu nauczania,
  5. podejmowanie uchwał o obniżeniu zakresu wymagań do podstawy programowej,
  6. uchwalanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów,
  7. ustalanie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli,
  8. przygotowanie programu wychowawczego szkoły,
  9. przygotowanie projektu Regulaminu Szkoły ,
  10. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,
 7. Rada Pedagogiczna opiniuje arkusz organizacyjny szkoły.
 8. Rada Pedagogiczna wnioskuje o zmiany w statucie szkoły.

Samorząd Uczniowski

§ 12

 1. W Liceum działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin Samorządu uchwalony przez ogół uczniów i zatwierdzony przez Dyrektora.
 3. Samorząd jest jedynym reprezentantem całej społeczności uczniowskiej.
 4. Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów, jednakże plan działania Samorządu musi być wcześniej przedstawiony Dyrektorowi w celu uzyskania akceptacji.
 5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi Liceum propozycje i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a szczególnie dotyczące:
  1. działalności dydaktyczno-wychowawczej,
  2. organizacji szkoły,
  3. realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów,
  4. skreślania ucznia z listy uczniów.

§ 13

Samorząd Uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby:

 1. uczniowie znali program nauczania i wychowania, swoje prawa oraz stawiane im wymagania,
 2. uczniowie mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce i zachowaniu,
 3. organizacja życia szkolnego zapewniała uczniom zachowanie właściwej proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
 4. uczniowie mieli możliwość rozwijania działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, formacyjnej i innej,
 5. uczniowie dbali o mienie szkoły.

Rada Szkoły

§ 14

 1. Rada Szkoły jest kolegialnym organem Liceum, w skład którego wchodzą:
  1. Dyrektor,
  2. przedstawiciel Zarządu Przymierza Rodzin,
  3. w równej liczbie:
   1. nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli,
   2. rodzice wybrani przez ogół rodziców.
 2. Radzie Szkoły przewodniczy i jej pracami kieruje Dyrektor Liceum.
 3. Rada Szkoły działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę i zatwierdzonego przez Zarząd Przymierza Rodzin.
 4. Regulamin Rady Szkoły określa m.in. tryb wyboru członków Rady, zasady zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał.
 5. Kadencja Rady Szkoły trwa dwa lata.
 6. Do zadań i uprawnień Rady Szkoły należy w szczególności:
  1. opiniowanie planu finansowego szkoły,
  2. przyjmowanie do wiadomości sprawozdania z wykonania poprzedniego planu finansowego szkoły,
  3. przyjmowanie do wiadomości sprawozdania z rocznej działalności szkoły,
  4. przyjmowanie do wiadomości przygotowanego przez Dyrektora kalendarza roku szkolnego oraz arkusza organizacyjnego Szkoły w kolejnym roku szkolnym,
  5. powoływanie komisji, w tym Komisji Stypendialnej,
  6. rozpatrywanie wszelkich spraw zgłoszonych Radzie przez Zarząd Przymierza Rodzin lub organy Liceum,
  7. opiniowanie programu wychowawczego szkoły,
  8. opiniowanie Regulaminu Szkoły,
  9. wnioskowanie zmian w statucie Szkoły.

Rodzice

§ 15

 1. Rodzice powinni zapoznać się ze statutem , ofertą edukacyjną, programem wychowawczym szkoły, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania a także przeprowadzania egzaminów.
 2. Rodzice mają prawo do:
  1. uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych,
  2. wypisania dziecka ze szkoły na własne żądanie.
 3. Rodzice mają obowiązek:
  1. dopełnić czynności związanych z przyjęciem dziecka do szkoły, w tym podpisać stosowne, wymagane przez akty wewnętrzne szkoły, dokumenty ( przede wszystkim umowę o naukę szkolną),
  2. przestrzegać statutu i regulaminu szkoły oraz innych obowiązujących aktów wewnętrznych szkoły,
  3. aktywnie współpracować ze szkołą w sprawach kształcenia swoich dzieci i realizacji programu wychowawczego Szkoły,
  4. respektować wspólne ustalenia dotyczące Ucznia,
  5. zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych,
  6. informować ze stosownym wyprzedzeniem o każdej planowanej nieobecności Ucznia w szkole, przekraczającej 3 dni robocze,
  7. regularnie opłacać czesne i wszelkie inne zobowiązania finansowe,
  8. wywiązywać się z dobrowolnie przyjętych zobowiązań wobec szkoły,
  9. odpowiadać materialnie za szkody wyrządzone w mieniu szkoły przez swoje dzieci.

Samorząd Rodziców

§ 16

 1. W Liceum może działać Samorząd Rodziców, który tworzą wszyscy rodzice uczniów szkoły.
 2. Samorząd Rodziców wspiera współdziałanie rodziców ze szkołą oraz działalność statutową Liceum.
 3. Samorząd Rodziców współdziała z Dyrektorem Liceum oraz innymi organami szkoły.
 4. Samorząd Rodziców może przedstawiać opinie i propozycje we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.
 5. Samorząd Rodziców poprzez swój organ – Radę Rodziców, na wniosek Dyrektora Liceum, gromadzi opinie ogółu rodziców w sprawach przez niego wskazanych i przedstawia je Dyrektorowi.
 6. Samorząd Rodziców może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej Liceum, także w celu organizowania pomocy uczniom jej potrzebującym.
 7. Skład i zasady działania Rady Rodziców określa regulamin przez nią opracowany i zatwierdzony przez Zarząd Przymierza Rodzin.

Stowarzyszenia i organizacje

§ 17

 1. W Liceum mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe o charakterze spójnym z charakterem szkoły, określonym w jej Statucie i programie wychowawczym.
 2. Szczególną troską powinny być otoczone grupy Przymierza Rodzin.
 3. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie Liceum wydaje Dyrektor, określając jednocześnie warunki prowadzenia tej działalności.

Organizacja pracy w Liceum

§ 18

 1. Liceum kształci młodzież w zakresie klas od pierwszej do trzeciej.
 2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym i w grupach zadaniowych (fakultatywnych).
 3. Jednostka dydaktyczna trwa 45 minut, czas trwania przerw między lekcjami ustala Dyrektor.
 4. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, mogą też odbywać się poza szkołą.
 5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora.
 6. Liczbę uczniów w poszczególnych klasach, nie większą niż 20 osób, ustala Dyrektor Liceum w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia Przymierze Rodzin.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak: konieczność powtórzenia klasy, przeniesienie do klasy programowo wyższej, przesunięcie do klasy równoległej z powodów wychowawczych itp. Dyrektor Liceum może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby uczniów w klasie.

§ 19

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym opracowuje Dyrektor Liceum i przedstawia ją do akceptacji Zarządowi Stowarzyszenia Przymierze Rodzin.
 2. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.
 3. Szkoła respektuje kalendarz roku liturgicznego.

§ 20

Dyrektor Liceum ma prawo ogłosić dodatkowy dzień wolny od zajęć.

§ 21

Dzień 24.X. jako rocznica poświęcenia kaplicy szkolnej pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza jest świętem Szkoły, przy czym będzie ono corocznie obchodzone w piątek wypadający tego dnia lub w najbliższy piątek poprzedzający tę datę.

§ 22

Dyrektor Liceum może przyjmować słuchaczy ośrodków kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne.

Nauczyciele oraz inni pracownicy

§ 23

 1. Nauczyciel Liceum w szczególności:
  1. realizuje podstawowe zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem Szkoły określonym w Statucie,
  2. wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju,
  3. ma prawo do prowadzenia nauczania według opracowanej przez siebie koncepcji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o systemie oświaty i po uzyskaniu akceptacji Dyrektora.
 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, dawanie im dobrego przykładu w szkole i poza nią.

§ 24

Realizując zadania statutowe Liceum nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

 1. prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy,
 2. tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy,
 3. odpowiedzialne i aktywne włączanie się w proces edukacyjny Liceum, zgodnie z jego charakterem,
 4. jakość pracy dydaktycznej i wychowawczej,
 5. uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów,
 6. życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych przez szkołę,
 7. dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,
 8. powierzone mienie szkoły,
 9. systematyczne wypełnianie dokumentacji szkolnej.

§ 25

 1. Powinnością nauczycieli jest dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego oraz stałe poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.
 2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel planuje swój rozwój zawodowy biorąc pod uwagę zadania i potrzeby Liceum.

§ 26

 1. Dyrektor Liceum powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych klasach wychowawcom klas.
 2. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
  1. tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania,
  2. otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego ucznia,
  3. ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej wobec wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, państwa i Kościoła,
  4. pomoc w organizowaniu życia wspólnotowego powierzonej klasy,
  5. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych,
  6. utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów, systematyczne informowanie ich o postępach w nauce i zachowaniu dzieci, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu wychowawczego,
  7. zaznajamianie rodziców uczniów swojej klasy z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
  8. prowadzenie dokumentacji swojej klasy, arkuszy ocen i dziennika lekcyjnego.
 3. Wychowawca opracowuje spójne z Programem Wychowawczym Szkoły treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
 4. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca jest zobowiązany do korzystania z pomocy specjalistów ( takich jak : pedagog, reedukator, psycholog, logopeda itp.) zatrudnionych w szkole bądź w poradniach pedagogiczno-wychowawczych.

§ 27

Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

§ 28

Pracownicy administracji i pracownicy obsługi współtworzą wspólnotę szkoły. Mają oni obowiązek wypełniać swe zadania w sposób ukazujący uczniom prawidłowe i przyjazne funkcjonowanie szkoły.

Zasady przyjmowania uczniów

§ 29

 1. Podstawą przyjęcia ucznia do Liceum jest wynik procedury kwalifikacyjnej.
 2. Dyrektor Liceum w porozumieniu z Zarządem Przymierza Rodzin ustala zasady procedury kwalifikacyjnej obowiązujące w danym roku szkolnym i podaje je do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, umieszczenie na stronie internetowej oraz podanie informacji na zebraniach rekrutacyjnych.
 3. Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły należą m.in.:
  1. akceptowanie przez rodziców statutu i regulaminu szkoły obowiązujących w szkole,
  2. wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
  3. wynik zadań sprawdzających,
  4. wyniki w nauce.
 4. Decyzję o przyjęciu ucznia do Liceum podejmuje Dyrektor po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.
 5. Uczeń nabywa praw ucznia Liceum z chwilą wpisania na listę uczniów zgodnie z zasadami procedury klasyfikacyjnej.

Prawa i obowiązki uczniów

§ 30

 1. Uczniowie mają prawo do:
  1. życzliwego i podmiotowego traktowania,
  2. dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki,
  3. sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy,
  4. zrzeszania się w organizacjach działających w Liceum,
  5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  6. wyrażania swoich myśli i poglądów, o ile wyrażane są one w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,
  7. korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji Praw Dziecka.
 2. Uczniowi, którego prawo zostało naruszone, przysługuje skarga na piśmie do Dyrektora Liceum w ciągu 14 dni od daty wystąpienia naruszenia tegoż prawa.
 3. Uczniowie mają obowiązek:
  1. przestrzegania Statutu i Regulaminu Liceum,
  2. udziału w formacji religijnej proponowanej przez szkołę,
  3. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym i życiu szkoły,
  4. odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły,
  5. właściwego odnoszenia się do koleżanek i kolegów,
  6. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój,
  7. godnego reprezentowania Liceum,
  8. dbałości o wspólne dobro Liceum, ład, porządek i mienie szkolne.

Zasady oceniania

§ 31

Szczegółowe zasady oceniania zawiera Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Nagrody i kary

§ 32

Uczniowie wyróżniający się mogą być nagradzani w sposób opisany w Regulaminie Liceum. Uczniowie naruszający Regulamin Liceum podlegają karze w nim opisanej. O każdej nagrodzie i karze szkoła informuje rodziców ucznia. Od wymierzonej kary uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się do Dyrektora Liceum w ciągu 14 dni od otrzymania pisma w tej sprawie. W przypadku podtrzymania decyzji przez Dyrektora Liceum uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się za pośrednictwem Dyrektora do Zarządu Przymierza Rodzin.

Skreślenie z listy uczniów

§ 33

 1. Skreślenie z listy uczniów decyzją Dyrektora może być zastosowane wobec jawnego i rażącego naruszenia Statutu Liceum, Regulaminu Liceum lub popełnienia ciężkiego wykroczenia.
 2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:
  1. jeżeli narusza Statut i Regulamin Liceum lub lekceważy obowiązki szkolne,
  2. jeżeli propaguje sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły styl życia,
  3. w przypadku posiadania, dystrybucji lub używania środków odurzających, alkoholu czy innych szkodliwych dla zdrowia substancji,
  4. jeżeli działania ucznia w szkole zagrażają dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych osób.
 1. Z wnioskiem o wykreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić: rodzice ucznia, Rada Pedagogiczna.
 2. Skreślenie ucznia z listy uczniów decyzją Dyrektora może nastąpić również, jeśli jego rodzice lub opiekunowie przez 3 miesiące nie wnieśli ustalonych opłat za szkołę.
 3. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od decyzji Dyrektora o skreśleniu z listy uczniów do Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin oraz do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie.

Budżet Szkoły

§ 34

 1. Środki finansowe na działalność Liceum pochodzą z czesnego wpłacanego przez rodziców uczniów oraz subwencji Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazywanej za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego na konto Liceum, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Liceum ma prawo do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację poszerzonego planu nauczania i inną działalność dydaktyczno-wychowawczą od rodziców, innych osób fizycznych i prawnych.
 3. Rodzice lub opiekunowie dziecka zobowiązują się do terminowego uiszczania opłat za szkołę.
 4. W zakresie gospodarki finansowej Dyrektor Liceum podlega ustaleniom i nadzorowi osoby prowadzącej oraz kontroli organu dotującego.
 5. Liceum może otrzymywać wsparcie materialne od Stowarzyszenia Przymierza Rodzin.

Przepisy końcowe

§ 35

Statut nadaje Szkole oraz wprowadza w nim zmiany i uzupełnia Zarząd Przymierza Rodzin na wniosek Rady Pedagogicznej lub Rady Szkoły. Statut Liceum nie może być sprzeczny z przepisami prawa.

§ 36

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo-wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty i jako takie nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

§ 37

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 38

Liceum tworzy własną tradycję i ceremoniał szkolny.

§ 39

W razie likwidacji Liceum decyzję o przeznaczeniu majątku podejmie Zarząd Stowarzyszenia Przymierze Rodzin z wyjątkiem składników majątkowych wniesionych przez rodziców uczniów pobierających naukę w szkole, o przeznaczeniu których zdecyduje Rada Szkoły.

§ 40

Liceum Ogólnokształcące Przymierza Rodzin używa dwóch pieczęci: okrągłej z godłem państwa i nazwą Liceum w otoku oraz podłużnej z pełną nazwą Liceum i adresem. Wzory pieczęci ustala założyciel z zastrzeżeniem respektowania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.

§ 41

 1. Pierwszy statut Liceum wszedł w życie w dniu 31 maja 2004 roku.
 2. Niniejszy statut w uaktualnionej wersji wchodzi w życie w dniu 13 czerwca 2006 roku.