Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja do klas I

Liceum Ogólnokształcącego Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II

w roku szkolnym 2022/2023      

(Rekrutacja zostanie przeprowadzona stacjonarnie lub on-line  w zależności od sytuacji epidemicznej. Informacja zostanie opublikowana na stronie.)

W roku szkolnym 2022/2023 będą utworzone 2 dwudziestoosobowe klasy z możliwością rozszerzania różnych przedmiotów wybranych przez ucznia.

Informacje o Szkole:

 • Autorskie programy: program języka angielskiego, przygotowujący do egzaminu CAE (język angielski – 4 godz., historia, kultura i literatura angielska – 1 godz.), program humanistyczny (w ramach programu historia sztuki i filozofia) i matematyczny (8 godz.). 
 • Języki w grupach poziomowanych: j. angielski – 4 godz. (gr. rozszerzona – 5 godz.), j. francuski – 3 godz. (gr. rozszerzona – 4 godz.), j. niemiecki – 3 godz. (gr. rozszerzona – 4 godz.) .
 • Uczeń sam wybiera przedmioty, których chce się uczyć na poziomie rozszerzonym.
 • Rozszerzenia w małych grupach od pierwszej klasy.
 • Wymiany zagraniczne i zagraniczne wyjazdy naukowe.
 • Zajęcia dodatkowe (w ramach czesnego) – koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, fotograficzne, teatralne, sportowe, turystyczne; filozofia, plastyka, chór, j. hiszpański, j. łaciński.
 • 3 pracownie komputerowe, pracownia mobilna.
 • Własna hala sportowa ze ścianą wspinaczkową, boiska sportowe, stołówka, gabinet lekarski i sklepik szkolny.
 • Duże doświadczenie w nauczaniu on-line.
 • Stypendia socjalne i naukowe .

Zasady rekrutacji

Nabór do Liceum przeprowadzony jest w wyniku egzaminu wstępnego. W roku szkolnym 2022/2023 przewidujemy 40 miejsc (w tym 4 miejsca preferencyjne dla osób przyjętych z powodu wydarzeń losowych). O przyjęciu na miejsca preferencyjne decyduje Dyrektor Szkoły wspólnie z Przedstawicielem Zarządu Przymierze Rodzin.

Dla uczniów klas I Liceum, którzy najlepiej zdadzą egzamin,  ustanowiono pięć stypendiów w wysokości 1100 zł. miesięcznie. Listę stypendystów ustala się na podstawie wyników egzaminu.

Dla uczniów klas I Liceum, którzy dobrze zdadzą egzamin, a z przyczyn finansowych nie mogliby być przyjęci do szkoły, przewidzianych jest dodatkowo 5 stypendiów po 550 zł miesięcznie.

Termin spotkań informacyjnych dla kandydatów w roku szkolnym 2022/2023

Spotkania informacyjne:

 • 23 II 2022 (środa) godz. 18.00,
 • 26 II 2022 (sobota) godz. 10.00,
 • 16 III 2022 (środa) godz. 18.00,
 • 19 III 2022 (sobota) godz. 10.00.

Spotkania informacyjne będą przeprowadzone stacjonarnie lub on-line w zależności od sytuacji epidemicznej. Szczegółowe informacje zostaną podane na stronie internetowej liceum. W przypadku spotkania on-line należy zgłosić się do sekretariatu pisemnie, aby otrzymać link do spotkania.

Egzamin w wersji stacjonarnej

 • Termin egzaminu: sobota 2 IV 2022 (sobota) r. godz. 9.00  
 • Miejsce egzaminów: budynek Szkoły

Przebieg egzaminu
Egzamin składa się z 2 części: egzaminu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Egzamin pisemny zostanie przeprowadzony 2 kwietnia 2022 (sobota) o godz. 9.00 i będzie się składał z 3 części.

 • egzamin pisemny z matematyki (1,5 godz.) – godz. 9.00
 • egzamin pisemny z języka polskiego (1,5 godz.) – godz. 11.00
 • test z języka angielskiego (45 minut) – godz. 13.00

Wyniki pisemnej części egzaminu zostaną ogłoszone 7 IV 2022 r. o godzinie 16.00. Do drugiej części egzaminu (rozmowy kwalifikacyjnej na uprzednio zadany temat) zostają dopuszczone osoby z najlepszymi wynikami z egzaminów pisemnych. Ta część egzaminu odbędzie się wg harmonogramu, który zostanie podany po ogłoszeniu wyników części pisemnej.

Należy wziąć:

 • ważną legitymację szkolną
 • przybory do pisania
 • przybory geometryczne


Nie wolno używać kalkulatorów i słowników.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się według oddzielnego harmonogramu od 8 do 12 IV 2022. Dokładna godzina i miejsce rozmowy zostaną podane wraz z listą osób dopuszczonych do rozmowy.

Do liceum zostanie przyjęci kandydaci, którzy osiągną wymaganą liczbę punktów, będącą sumą uzyskanych punktów z egzaminów pisemnych i rozmowy kwalifikacyjnej.

Zapisy na egzamin w sekretariacie do 1 IV 2022 włącznie (codziennie w godz. 8.00 – 15.30).

Egzamin oraz rozmowa kwalifikacyjna nie są kodowane.

Laureaci konkursów przedmiotowych są zwolnieni z egzaminów pisemnych z języka polskiego i matematyki i otrzymują z nich maksymalną liczbę punktów.

Certyfikat FCE z języka angielskiego zwalnia z testu z tego języka z maksymalną liczbą punktów.
Finaliści konkursów przedmiotowych z języka polskiego i matematyki są zwolnieni z egzaminu pisemnego z danego przedmiotu, otrzymując maksymalną liczbę punktów.

Zakres egzaminu
Egzamin z języka polskiego będzie sprawdzianem sprawności językowej i wrażliwości humanistycznej. Złożą się na niego ćwiczenia językowe, interpretacja tekstu literackiego oraz zadanie polegające na tworzeniu pracy własnej.

Egzamin z matematyki będzie sprawdzianem wiadomości z zakresu szkoły podstawowej lub gimnazjum i umiejętności rozwiązywania problemów.

Egzamin z języka angielskiego ma sprawdzić znajomość języka na poziomie B1/B2 i będzie się składać z następujących zadań: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, test leksykalno-gramatyczny (zawierający uzupełnianie luk, test wyboru, parafrazy zdań, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań).

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniana będzie głównie umiejętność wypowiedzi, formułowania własnych opinii, itp.

Punktacja
Na egzaminie można otrzymać maksymalnie 60 punktów (za egzamin z języka polskiego i matematyki po 20 pkt., za test z języka i za rozmowę kwalifikacyjną po 10 pkt.)

Lista kandydatów zostanie ogłoszona 13 IV 2022 r.

Lista rezerwowa
Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do szkoły, są umieszczani na liście rezerwowej. Przy ustalaniu kolejności na liście rezerwowej brana będzie pod uwagę liczba punktów uzyskanych na egzaminie oraz to, czy kandydat:

 • ma rekomendację P.R.,
 • posiada w szkole rodzeństwo
 • jest dzieckiem pracownika Szkoły


Ogłoszenie wyników

Publicznie ogłasza się:

 • listę osób dopuszczonych do drugiego etapu egzaminu (rozmowy kwalifikacyjnej),
 • listę osób przyjętych do szkoły (w porządku alfabetycznym)
 • listę rezerwową (w kolejności uwzględniającej czynniki preferencyjne).


Osobom przyjętym do Szkoły lub umieszczonym na liście rezerwowej nie podaje się wyników egzaminów. Nie udostępnia się prac do wglądu.

Opłata egzaminacyjna: 150 zł za cały egzamin.
Po przyjęciu kandydata do szkoły do końca maja br. należy wpłacić na konto szkoły wpisowe. Skreślenie z listy przyjętych do szkoły nastąpi automatycznie, jeśli kandydat nie wpłacił wpisowego w podanym terminie. W przypadku rezygnacji z ubiegania się o miejsce wpisowe nie podlega zwrotowi.

Zasady uzyskania rekomendacji do Liceum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II

Uczniowie klas III gimnazjów Przymierza Rodzin muszą spełnić następujące warunki, aby otrzymać rekomendację do Liceum PR:

 1. na koniec klasy II otrzymali bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz osiągnęli średnią ocen 5,0, a na koniec trzeciego półsemestru klasy III bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen 4,75;

lub

 1. otrzymali dyplom laureata olimpiady gimnazjalnej.

Uczniowie, którzy otrzymali rekomendację, są zwolnieni z egzaminów pisemnych, muszą jednak przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej.

Egzamin w wersji on-line.

W roku szkolnym 2022/2023 przewidujemy 40 miejsc (w tym 4 miejsca preferencyjne dla osób przyjętych z powodu wydarzeń losowych). O przyjęciu na miejsca preferencyjne decyduje Dyrektor Szkoły wspólnie z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin.

1. Termin egzaminu wstępnego on-line dla kandydatów do klasy I w roku szkolnym 2022/2023.

Ustne egzaminy wstępne on-line zostaną przeprowadzone 2 kwietnia (sobota) br. w godz. 9.00 – 15.00 oraz 4, 5 i 6 kwietnia br. w godzinach 15.00 – 19.00.

2. Przebieg egzaminu

 1. Egzamin wstępny do LO Przymierza Rodzin będzie egzaminem ustnym on-line z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Końcowa część egzaminu ustnego będzie rozmową kwalifikacyjną. Egzamin zostanie przeprowadzony na zasadzie  wideokonferencji.
 2. Egzamin trwa 90 minut i będzie się składał z dwóch części.
 3. W części pierwszej w ciągu 60 minut kandydat samodzielnie przygotowuje na piśmie odpowiedzi do zadań z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Przekazany drogą elektroniczną zestaw zadań zawiera dwa zadania z j. polskiego, trzy z matematyki oraz dwa z j. angielskiego.
 4. W części drugiej kandydat w ciągu 30 minut prezentuje wybrane przez komisję zadania z języka polskiego i matematyki (po jednym z każdego przedmiotu) oraz oba zadania z języka angielskiego i odpowiada na postawione pytania. Końcowa część egzaminu ma charakter rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której uczeń dokonuje krótkiej autoprezentacji i opowiada o swoich oczekiwaniach wobec nauki w liceum (np. jakie przedmioty chciałby rozszerzać itp.)
 5. Za zadania z każdego przedmiotu oraz rozmowę kwalifikacyjną zdający może otrzymać 10 punktów, w sumie 40.
 6. Szczegóły organizacyjne egzaminu (czas egzaminu,  zasady wideokonferencji) zostaną ustalone telefonicznie przez sekretariat liceum.

3. Wyniki egzaminu. Lista osób przyjętych do szkoły zostanie ogłoszona po zakończeniu wszystkich egzaminów ustnych 11  IV 2022 roku o godz. 16.00. Do liceum zostaną przyjęci kandydaci, którzy osiągną wymaganą liczbę punktów.

Przyjęcie do szkoły ma charakter warunkowy do czasu dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wpłacenia wpisowego.

Publicznie ogłasza się:

 • listę osób przyjętych do szkoły (w porządku alfabetycznym)
 • listę rezerwową (w kolejności uwzględniającej czynniki preferencyjne).


4. Zapisy na egzamin odbywają się  przy pomocy formularza zgłoszeniowego do 1 IV 2022 włącznie.

5. Osoby rekomendowane ze szkół Przymierza Rodzin biorą udział w rozmowach kwalifikacyjnych, które odbędą się online 7 i 8 III 2022. 

6.Laureaci konkursów przedmiotowych są zwolnieni z egzaminów pisemnych z języka polskiego i matematyki i otrzymują z nich maksymalną liczbę punktów.

Certyfikat FCE z języka angielskiego zwalnia z testu z tego języka z maksymalną liczbą punktów.
Finaliści konkursów przedmiotowych z języka polskiego i matematyki są zwolnieni z egzaminu pisemnego z danego przedmiotu, otrzymując maksymalną liczbę punktów.

7. Zakres egzaminu
Egzamin z języka polskiego będzie sprawdzianem sprawności językowej i wrażliwości humanistycznej i będzie dotyczyć interpretacji tekstu literackiego.

Egzamin z matematyki będzie sprawdzianem wiadomości z zakresu szkoły podstawowej i umiejętności rozwiązywania problemów.

Egzamin z języka angielskiego ma sprawdzić znajomość języka na poziomie B1/B2

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniana będzie głównie umiejętność wypowiedzi i autoprezentacji.

8. Lista rezerwowa
Kandydaci, którzy zdali egzamin, ale nie zostali przyjęci do szkoły, są umieszczani na liście rezerwowej. Przy ustalaniu kolejności na liście rezerwowej brana będzie pod uwagę liczba punktów uzyskanych na egzaminie oraz to, czy kandydat:

 • ma rekomendację PR,
 • posiada w szkole rodzeństwo
 • jest dzieckiem pracownika Szkoły

9. Opłata egzaminacyjna: 150 zł za cały egzamin.
Po przyjęciu kandydata do szkoły do końca maja br. należy wpłacić na konto szkoły wpisowe. Skreślenie z listy przyjętych do szkoły nastąpi automatycznie, jeśli kandydat nie wpłacił wpisowego w podanym terminie. W przypadku rezygnacji z ubiegania się o miejsce wpisowe nie podlega zwrotowi.

10. Zasady uzyskania rekomendacji do Liceum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II

Uczniowie klas VIII szkół podstawowych Przymierza Rodzin muszą spełnić następujące warunki, aby otrzymać rekomendację do Liceum PR:

 1. na koniec klasy VII otrzymali bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz osiągnęli średnią ocen 5,0, a na koniec pierwszego semestru klasy VIII bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen 4,75;

lub

 1. otrzymali dyplom laureata olimpiady.

Uczniowie, którzy otrzymali rekomendację, są zwolnieni z ustnego egzaminu wstępnego, muszą jednak przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej.