Rekrutacja

Rekrutacja do Liceum Przymierza Rodzin w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 będą utworzone 2 klasy dwudziestoosobowe z możliwością rozszerzania różnych przedmiotów wybranych przez ucznia.

Informacje o Szkole:

 • Autorskie programy: program języka angielskiego, przygotowujący do egzaminu CAE (język angielski – 5 godz., historia, kultura i literatura angielska – 3 godz.), program humanistyczny (w ramach programu historia sztuki i filozofia)  i matematyczny (8 godz.). 
 • Języki w grupach poziomowanych: j. angielski – 4 godz. (gr. rozszerzona – 6 godz.), j. francuski – 4 godz. (gr. rozszerzona – 5 godz.), j. niemiecki – 4 godz. (gr. rozszerzona – 5 godz.)
 •  Uczeń sam wybiera przedmioty, których chce się uczyć na poziomie rozszerzonym.
 • Rozszerzenia już od pierwszej klasy.
 • Wymiany zagraniczne i zagraniczne wyjazdy naukowe (Niemcy, Francja, Litwa)
 • Zajęcia dodatkowe (w ramach czesnego) – koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, fotograficzne, teatralne, sportowe, turystyczne; filozofia, plastyka, chór, j. hiszpański, j. łaciński
 • 3 pracownie komputerowe (stałe łącze internetowe)
 • Własna hala sportowa ze ścianą wspinaczkową, boiska sportowe, stołówka, gabinet lekarski i sklepik szkolny
 • Stypendia socjalne i naukowe

Zasady rekrutacji

Nabór do Liceum przeprowadzony jest w wyniku egzaminu wstępnego. W roku szkolnym 2018/2019 przewidujemy 40 miejsc (w tym 4 miejsca preferencyjne dla osób przyjętych z powodu wydarzeń losowych). O przyjęciu na miejsca preferencyjne decyduje Dyrektor Szkoły wspólnie z Prezesem Zarządu Przymierze Rodzin.

 

Dla uczniów klas I Liceum, którzy zdadzą bardzo dobrze egzamin,  ustanowiono pięć stypendiów w wysokości 1000 zł. miesięcznie. Listę stypendystów ustala się na podstawie wyników egzaminu.

Dla uczniów klas I Liceum, którzy z przyczyn finansowych nie mogliby być przyjęci do szkoły, przewidzianych jest dodatkowo 5 stypendiów po 500 zł miesięcznie.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin egzaminu i spotkań informacyjnych dla kandydatów w roku szkolnym 2018/2019

 • Spotkania informacyjne:  14 III 2018 (środa) godz. 18.00, 7 IV 2018 (sobota) godz. 10.00 

 • Termin egzaminu: sobota 12 V 2018 r. godz. 9.00

 • Miejsce egzaminów: budynek Szkoły

Przebieg egzaminu
Egzamin składa się z 2 części: egzaminu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Egzamin pisemny zostanie przeprowadzony 12 maja 2018 (sobota) o godz. 9.00 i będzie się składał z 3 części.

 • egzamin pisemny z matematyki (1,5 godz.) – godz. 9.00

 • egzamin pisemny z języka polskiego (1,5 godz.) – godz. 11.00

 • test z języka angielskiego (45 minut) – godz. 13.00


Wyniki pisemnej części egzaminu zostaną ogłoszone 18 V 2018 o godzinie 16.00. Do drugiej części egzaminu (rozmowy kwalifikacyjnej na uprzednio zadany temat) zostają dopuszczone osoby z najlepszymi wynikami z egzaminów pisemnych. Ta część egzaminu odbędzie się wg harmonogramu, który zostanie podany po ogłoszeniu wyników części pisemnej.
Należy wziąć:

 • ważną legitymację szkolną

 • przybory do pisania

 • przybory geometryczne

Nie wolno używać kalkulatorów i słowników.

 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się według oddzielnego harmonogramu.

 Dokładna godzina i miejsce rozmowy zostaną podane wraz z listą osób dopuszczonych do rozmowy.

Do liceum zostanie przyjętych 40 kandydatów. O przyjęciu decyduje suma uzyskanych punktów z egzaminów pisemnych i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Zapisy na egzamin w pokoju nr 2 (sekretariat) do 11 V 2018 włącznie (codziennie w godz. 8.00 – 16.00).


Egzamin oraz rozmowa kwalifikacyjna nie są kodowane.

 

Laureaci konkursów przedmiotowych są zwolnieni z egzaminów pisemnych z języka polskiego i matematyki i otrzymują z nich maksymalną liczbę punktów. Certyfikat FCE z języka angielskiego zwalnia z testu z tego języka z maksymalną liczbą punktów.
Finaliści konkursów przedmiotowych z języka polskiego i matematyki są zwolnieni z egzaminu pisemnego z danego przedmiotu, otrzymując maksymalną liczbę punktów.

 

Zakres egzaminu
 

Egzamin z języka polskiego będzie sprawdzianem sprawności językowej i wrażliwości humanistycznej. Egzamin z matematyki będzie sprawdzianem wiadomości z zakresu gimnazjum i umiejętności rozwiązywania problemów. Test z języka angielskiego ma sprawdzić znajomość języka na poziomie średniozaawansowanym (po dwóch latach nauki – ok. 140 godz.). Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniana będzie głównie umiejętność wypowiedzi, formułowania własnych opinii, itp.

 

Punktacja
 

Na egzaminie można otrzymać maksymalnie 60 punktów (za egzamin z języka polskiego i matematyki po 20 pkt., za test z języka i za rozmowę kwalifikacyjną po 10 pkt.)

 

Lista kandydatów zostanie ogłoszona 25 V 2018 r.

 

Lista rezerwowa
 

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do szkoły, są umieszczani na liście rezerwowej. Przy ustalaniu kolejności na liście rezerwowej brana będzie pod uwagę liczba punktów uzyskanych na egzaminie oraz to, czy kandydat:

 • ma rekomendację P.R.,

 • posiada w szkole rodzeństwo

 • jest dzieckiem pracownika Szkoły

Ogłoszenie wyników


        Publicznie ogłasza się:

 • listę osób dopuszczonych do drugiego etapu egzaminu (rozmowy kwalifikacyjnej),

 • listę osób przyjętych do szkoły (w porządku alfabetycznym)

 • listę rezerwową (w kolejności uwzględniającej czynniki preferencyjne).


Osobom przyjętym do Szkoły lub umieszczonym na liście rezerwowej nie podaje się wyników egzaminów. Nie udostępnia się prac do wglądu.

 

Opłata egzaminacyjna: 100 zł za cały egzamin.
 

Po przyjęciu kandydata do szkoły do końca maja br. należy wpłacić na konto szkoły wpisowe. Skreślenie z listy przyjętych do szkoły nastąpi automatycznie, jeśli kandydat nie wpłacił wpisowego w podanym terminie. W przypadku rezygnacji z ubiegania się o miejsce wpisowe nie podlega zwrotowi.


Zasady uzyskania rekomendacji do Liceum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II
 

Uczniowie klas III gimnazjów Przymierza Rodzin muszą spełnić następujące warunki, aby otrzymać rekomendację do Liceum PR:
      a) na koniec klasy II bardzo dobra ocena z zachowania oraz średnia ocen 5.0, a na koniec trzeciego półsemestru klasy III bardzo dobra ocena z zachowania oraz średnia  ocen  4.75.

lub

    b) otrzymali dyplom laureata konkursu przedmiotowego (olimpiady gimnazjalnej)

     Uczniowie, którzy otrzymali rekomendację, są zwolnieni z egzaminów pisemnych, muszą jednak przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej.