Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja do klas I

Liceum Ogólnokształcącego Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2021/22                                                                                                                                                                        

W roku szkolnym 2021/2022 będą utworzone 2 dwudziestoosobowe klasy z możliwością rozszerzania różnych przedmiotów wybranych przez ucznia.

Informacje o Szkole:

 • Autorskie programy: program języka angielskiego, przygotowujący do egzaminu CAE (język angielski – 4 godz., historia, kultura i literatura angielska – 1 godz.), program humanistyczny (w ramach programu historia sztuki i filozofia) i matematyczny (8 godz.).
 • Języki w grupach poziomowanych: j. angielski – 4 godz. (gr. rozszerzona – 5 godz.), j. francuski – 3 godz. (gr. rozszerzona – 4 godz.), j. niemiecki – 3 godz. (gr. rozszerzona – 4 godz.) .
 • Uczeń sam wybiera przedmioty, których chce się uczyć na poziomie rozszerzonym.
 • Rozszerzenia w małych grupach od pierwszej klasy.
 • Wymiany zagraniczne i zagraniczne wyjazdy naukowe.
 • Zajęcia dodatkowe (w ramach czesnego) – koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, fotograficzne, teatralne, sportowe, turystyczne; filozofia, plastyka, chór, j. hiszpański, j. łaciński.
 • 3 pracownie komputerowe (stałe łącze internetowe) i pracownia mobilna.
 • Własna hala sportowa ze ścianą wspinaczkową, boiska sportowe, stołówka, gabinet lekarski i sklepik szkolny.
 • Duże doświadczenie w nauczaniu on-line.
 • Stypendia socjalne i naukowe .

Zasady rekrutacji
Nabór do Liceum przeprowadzony jest w wyniku egzaminu wstępnego. W roku szkolnym 2021/2022 przewidujemy 40 miejsc (w tym 4 miejsca preferencyjne dla osób przyjętych z powodu wydarzeń losowych). O przyjęciu na miejsca preferencyjne decyduje Dyrektor Szkoły wspólnie z Prezesem Zarządu Przymierze Rodzin.

Dla uczniów klas I Liceum, którzy najlepiej zdadzą egzamin,  ustanowiono pięć stypendiów w wysokości 1100 zł. miesięcznie. Listę stypendystów ustala się na podstawie wyników egzaminu.

Dla uczniów klas I Liceum, którzy dobrze zdadzą egzamin, a z przyczyn finansowych nie mogliby być przyjęci do szkoły, przewidzianych jest dodatkowo 5 stypendiów po 550 zł miesięcznie.

Termin spotkań informacyjnych dla kandydatów w roku szkolnym 2021/2022

 • Spotkania informacyjne: 6 II 2021 (sobota) godz. 10.00,
 • 10 II 2021 (środa) godz. 18.00,
 • 10 III 2021 (środa) godz. 18.00,
 • 13 III 2021 (sobota) godz. 10.00.

Spotkania informacyjne będą przeprowadzone on-line. Szczegółowe informacje zostaną podane na stronie internetowej liceum.

Zasady rekrutacji on-line
 

1. Termin egzaminu wstępnego on-line dla kandydatów do klasy I w roku szkolnym 2021/2022.

Ustne egzaminy wstępne on-line zostaną przeprowadzone 27 marca (sobota) br.

w godz. 9.00 – 15.00 oraz 29, 30 i 31 marca br. w godzinach 15.00 – 19.00.

2. Przebieg egzaminu

 1. Egzamin wstępny do LO Przymierza Rodzin będzie egzaminem ustnym on-line z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Końcowa część egzaminu ustnego będzie rozmową kwalifikacyjną. Egzamin zostanie przeprowadzony na zasadzie  wideokonferencji.
 2. Egzamin trwa 90 minut i będzie się składał z dwóch części.
 3. W części pierwszej w ciągu 60 minut kandydat samodzielnie przygotowuje na piśmie odpowiedzi do zadań z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Przekazany drogą elektroniczną zestaw zadań zawiera dwa zadania z j. polskiego, trzy z matematyki oraz dwa z j. angielskiego.
 4. W części drugiej kandydat w ciągu 30 minut prezentuje wybrane przez komisję zadania z języka polskiego i matematyki (po jednym z każdego przedmiotu) oraz oba zadania z języka angielskiego i odpowiada na postawione pytania. Końcowa część egzaminu ma charakter rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której uczeń dokonuje krótkiej autoprezentacji i opowiada o swoich oczekiwaniach wobec nauki w liceum (np. jakie przedmioty chciałby rozszerzać itp.)
 5. Za zadania z każdego przedmiotu oraz rozmowę kwalifikacyjną zdający może otrzymać 10 punktów, w sumie 40.
 6. Szczegóły organizacyjne egzaminu (czas egzaminu,  zasady wideokonferencji) zostaną ustalone telefonicznie przez sekretariat liceum.

3. Wyniki egzaminu. Lista osób przyjętych do szkoły zostanie ogłoszona po zakończeniu wszystkich egzaminów ustnych 1  IV 2021 roku o godz. 15.00. Do liceum zostaną przyjęci kandydaci, którzy osiągną wymaganą liczbę punktów.

Przyjęcie do szkoły ma charakter warunkowy do czasu dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wpłacenia wpisowego.

Publicznie ogłasza się:

 • listę osób przyjętych do szkoły (w porządku alfabetycznym)
 • listę rezerwową (w kolejności uwzględniającej czynniki preferencyjne).


4. Zapisy na egzamin odbywają się  przy pomocy formularza zgłoszeniowego do 26 III 2021 włącznie.

5. Osoby rekomendowane ze szkół Przymierza Rodzin biorą udział w rozmowach kwalifikacyjnych, które odbędą się online 30 i 31 III 2021. 

6.Laureaci konkursów przedmiotowych są zwolnieni z egzaminów pisemnych z języka polskiego i matematyki i otrzymują z nich maksymalną liczbę punktów.

Certyfikat FCE z języka angielskiego zwalnia z testu z tego języka z maksymalną liczbą punktów.
Finaliści konkursów przedmiotowych z języka polskiego i matematyki są zwolnieni z egzaminu pisemnego z danego przedmiotu, otrzymując maksymalną liczbę punktów.

7. Zakres egzaminu
Egzamin z języka polskiego będzie sprawdzianem sprawności językowej i wrażliwości humanistycznej i będzie dotyczyć interpretacji tekstu literackiego.

Egzamin z matematyki będzie sprawdzianem wiadomości z zakresu szkoły podstawowej i umiejętności rozwiązywania problemów.

Egzamin z języka angielskiego ma sprawdzić znajomość języka na poziomie B1/B2

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniana będzie głównie umiejętność wypowiedzi i autoprezentacji.

8. Lista rezerwowa
Kandydaci, którzy zdali egzamin, ale nie zostali przyjęci do szkoły, są umieszczani na liście rezerwowej. Przy ustalaniu kolejności na liście rezerwowej brana będzie pod uwagę liczba punktów uzyskanych na egzaminie oraz to, czy kandydat:

 • ma rekomendację PR,
 • posiada w szkole rodzeństwo
 • jest dzieckiem pracownika Szkoły

9. Opłata egzaminacyjna: 100 zł za cały egzamin.
Po przyjęciu kandydata do szkoły do końca maja br. należy wpłacić na konto szkoły wpisowe. Skreślenie z listy przyjętych do szkoły nastąpi automatycznie, jeśli kandydat nie wpłacił wpisowego w podanym terminie. W przypadku rezygnacji z ubiegania się o miejsce wpisowe nie podlega zwrotowi.

10. Zasady uzyskania rekomendacji do Liceum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II

Uczniowie klas VIII szkół podstawowych Przymierza Rodzin muszą spełnić następujące warunki, aby otrzymać rekomendację do Liceum PR:

 1. na koniec klasy VII otrzymali bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz osiągnęli średnią ocen 5,0, a na koniec pierwszego semestru klasy VIII bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen 4,75;

lub

 1. otrzymali dyplom laureata olimpiady.

Uczniowie, którzy otrzymali rekomendację, są zwolnieni z ustnego egzaminu wstępnego, muszą jednak przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej.

Szkolny plan nauczania w liceum czteroletnim.

2021/2022

Przedmiot

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Razem

P

R

P

R

P

R

P

R

P+R

Religia

2

-

2

-

2

-

2

-

8

Język polski

4

2

4

2

5

2

5

3

18+9

Język angielski

4

1

4

1

4

1

4

1

16+4

Język niemiecki/francuski

3

1

3

1

3

1

3

1

12+4

Filozofia

1

-

-

-

-

-

-

1

Historia

2

2

2

2

2

2

2

4

8+10

Wiedza o społeczeństwie

1

2

1

2

-

3

-

2

2+8

Podstawy przedsiębiorczości

-

-

1

-

1

-

-

-

2

Geografia

1

2

2

2

1

3

-

3

4+10

Biologia

1

2

2

2

1

3

-

3

4+10

Chemia

1

2

2

2

1

3

-

3

4+10

Fizyka

1

2

1

2

2

3

-

3

4+10

Matematyka

4

6+2

4

6+2

3

6+2

4

6+2

14/24+8

Informatyka

1

-

1

-

1

-

-

-

3

Wychowanie fizyczne

3

-

3

-

3

-

3

-

12

Edukacja dla bezpieczeństwa

1/TP

-

-

-

-

-

-

-

1

Godzina wychowawcza

1

-

1

-

1

-

1

-

4

Historia sztuki (dodatkowo)

2

2

2

-

2

8

Łacina (dodatkowo)

1

2

2

2

2

1+8

Język hiszpański (dodatkowo)

Przygotowanie do życia w rodzinie

TP

Liczba godzin – zakres podstawowy                      

30

min.4

33

min.

5

30

min.

7

24

min.

8

WYBÓR PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH W KLASIE I (LO4)

Uczeń wybiera dwa lub trzy przedmioty rozszerzone.

Wyboru przedmiotów rozszerzonych dokonuje się z bloku przedmiotów humanistycznych lub matematyczno - przyrodniczych:

a) blok przedmiotów humanistycznych (j. polski, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki);

b) blok przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, biologia);

c) przedmioty, które można łączyć z przedmiotami z gr. a i b  (historia, geografia, język angielski, francuski i niemiecki).

O możliwości rozszerzania języków obcych decyduje egzamin. Język obcy nie może być traktowany jako drugie rozszerzenie

Zajęcia dodatkowe odbywają się, jeżeli grupa liczy co najmniej 5 osób.

W roku szkolnym 2021/2022 kontynuujemy realizację autorskiego programu matematyki rozszerzonej autorstwa dra Piotra Chrząstowskiego i dra Jerzego Konarskiego  z UW.