Opłaty

Uprzejmie zawiadamiamy, że czesne w Liceum Ogólnokształcącym  Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II wzrasta od       1 września 2019 r. do:

  • 1100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych) płatne w systemie 12-miesięcznym
  • 1320 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia złotych) płatne w systemie 10-miesięcznym

Nr konta Liceum Przymierza Rodzin:

Fortis Bank Polska S.A. II O/Warszawa
53 1600 1127 0003 0122 0640 2001

  1. W momencie przyjęcia do Szkoły obowiązuje wpisowe w wysokości ustalonej przez Radę Szkoły – obecnie 1000 zł.
  2. Wszystkie wpływy przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Szkoły – płace pracowników, wyposażenie w pomoce dydaktyczne, opłaty eksploatacyjne.
  3. W szkole istnieje fundusz stypendialny, z którego wypłacane są stypendia socjalne oraz naukowe.
  4. Wszystkie wyjazdy szkolne są płatne dodatkowo.
  5. W Szkole działa stołówka, w której obiady są płatne dodatkowo.