Stypendium socjalne

REGULAMIN KOMISJI STYPENDIALNEJ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II NA URSYNOWIE

1) Komisję stypendialną tworzą dyrektorzy wszystkich trzech Szkół, dyrektor finansowy, dyrektor ds. marketingu i po jednym przedstawicielu rodziców wybranych z każdej Rady Szkoły.
2) Środki finansowe na stypendia pochodzą z:
a) wpłat 1% podatku przekazanego Szkołom przez Przymierze Rodzin,
b) odpisu w wysokości 0,2% czesnego,
c) darowizn od osób prawnych i fizycznych (w tym obiady socjalne),
d) dotacji celowej Przymierza Rodzin,
e) dotacji z Fundacji Elżbiety Rufener-Sapiehy.
3) Komisja Stypendialna przyznaje stypendia socjalne.
4) Podania o stypendia socjalne będą rozpatrywane dwa razy w roku – w semestrze zimowym do 15 października (na miesiące wrzesień – luty) i w letnim do 15 marca (na miesiące marzec-sierpień) oraz w nadzwyczajnych przypadkach w ciągu całego roku szkolnego.
5) Wniosek do komisji może złożyć jedno z Rodziców, opiekun prawny, a wyjątkowych sytuacjach wychowawca klasy.
6) Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
a) wypełniony formularz,
b) opis sytuacji rodzinnej (jeśli wpływa ona na sytuację finansową rodziny),
c) liczbę osób w rodzinie,
d) realne dochody miesięczne na osobę,
e) zaświadczenie o średniej zarobków netto z ostatnich 3 miesięcy.
f) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.
Niepełny wniosek nie będzie rozpatrywany.
7) Wypełniony formularz wniosku o stypendium socjalne wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w wyznaczonym terminie u kierownika Działu Administracji.
8) Przyznanie stypendium i jego wysokość uzależniona jest od wysokości dochodu na członka rodziny, który oblicza się po odjęciu od sumy dochodów czesnego za wszystkie dzieci uczące się w naszej szkole.
9) Komisja może poprosić rodziców o dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty, a także zasięgnąć opinii wychowawcy. Następnie, po zapoznaniu się z wszystkimi dostarczonymi dokumentami i w zależności od posiadanych środków, podejmie decyzję o objęciu ucznia programem pomocy socjalnej.
10)  Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie podczas posiedzenia Komisji i tylko w wyjątkowych sytuacjach może ono osiągnąć 100% czesnego.
11) W szczególnych wypadkach Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z Dyrektorem Finansowym, bez zwoływania posiedzenia Komisji, może podjąć decyzję o dofinansowaniu udziału dziecka w obowiązkowych zajęciach organizowanych przez szkołę (np. rekolekcje, zielone szkoły itp.)
12) O przyznaniu obiadów socjalnych decyduje Kolegium Dyrektorów.
13) Warunkiem przyznania stypendium w danym semestrze jest rozliczenie się z płacenia czesnego z semestru poprzedniego.
14) W przypadku osób zalegających z opłatami za Szkołę warunkiem przyznania stypendium w danym semestrze jest wywiązywanie się z umowy zawartej ze Szkołą, dotyczącej spłaty zaległości.
15)  Stypendium zostaje cofnięte po 3 miesiącach w przypadku nieuregulowania pozostałej kwoty czesnego w terminach przewidzianych umową o naukę szkolną.
16) Stypendium może zostać cofnięte w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Szkoły przez ucznia, w tym braku postępów w nauce.
17) Członkowie Komisji zobowiązują się nie ujawniać informacji zawartych w podaniach oraz gwarantują, że przebieg zebrania nie będzie podawany do wiadomości osobom trzecim.
18) Posiedzenia Komisji Stypendialnej są protokołowane.

Warszawa, dn. 25.03.2013 r.