Prace kameralne w ramach projektu HERE Map Makers - Woda w Warszawie

”Wpływ środowiska przyrodniczego i działalności człowieka na parametry fizyczne i chemiczne wód warszawskich”.

W ramach lekcji przyrody w drugim semestrze uczniowie klasy IIA realizowali projekt badawczy pt: „ Wpływ środowiska przyrodniczego i działalności człowieka na parametry fizyczne i chemiczne wód występujących na terenie Warszawy”.

Uczniowie po zapoznaniu się z postawionym problemem badawczym zapisali na kartkach swoje hipotezy badawcze. Następnie Agnieszka Chrząstowska prowadząca projekt opowiedziała o warsztacie badawczym i wybrała kilka warszawskich lokalizacji warsztatów terenowych w czasie których miały być prowadzone obserwacje terenowe środowiska przyrodniczego i działalności człowieka oraz przeprowadzane badania parametrów fizycznych i chemicznych wód.

Uczniowie zapoznali się ze szkolnym, terenowym zestawem do badań parametrów chemicznych i techniką wykonywania analiz.

Nauczycielka przeprowadziła też trening posługiwania się szkolnymi tabletami i obsługiwaniem aplikacji A-GPS Tracker, MAPinr i GPS Waypoints.

Po każdych badaniach terenowych następowały prace kameralne, które zawsze zaczynały badania chemiczne próbek wody. Pierwsze badania były wykonywane bardzo wolno i organizowanie pracy było dla uczniów trudne. W miarę postępu projektu kolejne badania laboratoryjne przebiegały szybciej, a uczniowie coraz lepiej organizowali sobie prace w odpowiedni sposób planując, przygotowując i nastawiając badania chemicznych parametrów pobranych próbek wód. Wyniki badań zapisywane były w tabelkach.

Kolejnym elementem prac kameralnych było przygotowanie map z zapisanymi w terenie trasami, punktami i zdjęciami. Uczniowie robili mapy przy pomocy wcześniej już poznanego programu QGIS. Dla każdego terenu badań uczniowie wykonywali mapy z trasami i punktami na tle map: topograficznej, litologicznej i hydrograficznej. Dla niektórych lokalizacji dodatkowo wykonywana była ortofotomapa. Większość warstw uczniowie dodawali do swoich projektów w QGIS-ie jako warstwy wms. Adresy URL uczniowie pobrali z portalu: geoportal.gov.pl

W klasie uczniowie tworzyli opisy terenów badań. Dla dwóch lokalizacji: Skarpy Ursynowskiej i Wisły dodatkowo zostały przeprowadzone badania próbek skał i osadów pod binokularem.

Dla każdej lokalizacji sporządzane było podsumowanie w postaci plakatu z mapami, opisami, zdjęciami i tabelkami.

Czasami zarówno uczniowie jak i nauczyciel napotykali na trudności, które bardzo opóźniały pracę nad projektem. Na początku borykaliśmy się z losowo działającą siecią wifi – w tym czasie trwała w szkole wolno postępująca modernizacja tej sieci. Innym razem zawieszały się nam szkolne laptopy. Nie wszyscy pamiętali wysyłać wyniki swoich prac na wspólną pocztę co w przypadku nieobecności zapominalskiego ucznia wydłużało pracę innych.

Badania terenowe ze względu na termin ich przeprowadzenia (zima) były trudne nie tylko na dokuczliwe zimno, również zamarłe życie (brak roślin i małych zwierząt wodnych).

Uczniowie pracują we wspólnym projekcie pracują zespołowo czyli każdy ma przydzielane indywidualne zadanie. Nie raz cała grupa doświadczała problemów, z powodu niewykonania  zadania przez któregoś z uczniów.

Wszyscy się uczymy odpowiedzialności, rzetelności i terminowości wykonywanych prac.

Wszystkie warsztaty terenowe już za nami, większość prac kameralnych też. Nadchodzi czas na zestawienie wszystkich badań i przeprowadzenie wnikliwej analizy w celu weryfikacji postawionych hipotez.